Profesionalita

Spoločnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. a HUTIRA SLOVAKIA s.r.o. – ako hlavný zhotoviteľ vyššie uvedeného diela, zrealizovali v extrémne krátkom čase (6.7.04-vydanie stavebného povolenia až 29.10.04-kolaudácia) energetické dielo vo finančnom objeme 300 miliónov Sk.

Ide o obnovu centrálneho zdroja tepla mesta Handlová, kde bol nahradený pôvodný zdroj tepla 13-timi plynovými teplovodnými kotolňami vo výkonoch od 240 kW do 10 MW.

V rámci výstavby bolo položených 16 km predizolovaného potrubia od spol. FINTHERM Praha. V kotolniach boli inštalované kotle LOOS a BUDERUS s využitím horákovej techniky DREIZLER. Nainštalovali sme tiež 108 odovzdávacích staníc tepla, ktoré boli dodané spoločnosťou SYSTHERM s.r.o. Objekty konečného spotrebiteľa sa vyregulovali technikou DANFOS.

Investorom stavby bola spoločnosť KMET Handlová, a.s. za účasti mesta Handlová, generálny dodávateľ spol.ELTODO EG, a.s.

Na stavbe sa ďalej podieľali spoločnosti UNITHERM s.r.o., INKA-P, TECHKO, spol. s.r.o., ENERGO CONTROLS, spol. s.r.o., REKONŠTRUKTA Nitra.

Toto energetické dielo sa svojím rozsahom prác, finančným objemoma rýchlosťou realizácie iste zaraďuje medzi popredné stavby budované na území Slovenskej republiky.