HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Vážení Handlovčania a všetci, ktorým naše životné prostredie nie je ľahostajné! Pozorne vnímame kroky kampane, ktorá sa spustila proti nám a nášmu projektu. Vnímame nedôveru a zaujatosť voči našim zámerom vybudovať environmentálny projekt cirkulárnej ekonomiky. Máme pocit, že aj napriek našej 25-ročnej spolupráci v meste Handlová, nie ste ochotní vypočuť si náš postoj a nedávate nám možnosť vyjadriť sa k predloženým témam v čase, kedy im to prináleží. Teda počas riadneho procesu územného a stavebného konania. V Handlovej sme už 25 rokov. Sme tu doma. Tak sa aj k mestu a jej okoliu správame. Myšlienka projektu nie je nová a zaoberalo sa ňou v rámci konania aj mesto Handlová, ktoré voči nemu nevznieslo žiadnu významnú pripomienku. Vážime si podporu mesta, nakoľko vieme, že si veľmi dobre uvedomuje, že tieto projekty
sú vážna a ťažká téma. Projekt prešiel riadnym schvaľovaním vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Aj napriek tomu, že až teraz bol v niektorých médiách tento proces spochybnený až degradovaný, dovoľte podotknúť, že „Záverečná správa“ bola v rámci nášho konania viackrát potvrdená. Ako najvyšší orgán štátnej moci ju potvrdil aj minister životného prostredia. Projekt prešiel tak isto pripomienkovaním verejnosti. Preto nás mrzí a udivuje, že v danom čase sa nikto k zámeru a k forme samotného posudku „Vplyvov na životné prostredie“ negatívne nevyjadril. Náš záujem o odbornú diskusiu, ktorý sme niekoľkokrát deklarovali, stále trvá a sami ju budeme iniciovať v rámci územného a stavebného konania. Vzhľadom na už spomínané neobjektívne spochybňovanie nášho projektu sme sa rozhodli zareagovať už teraz a objasniť jeho niektoré aspekty.

Hneď v úvode otvorene priznávame, že sme za posudok, ktorý vypracovalo OZ Priatelia zeme – CEPA radi. Teší nás záujem verejnosti o životné prostredie. Robia sa kroky k jeho
zlepšeniu. Rovnako ich robíme my. Aj nám ide o „Zelenú budúcnosť východnej šachty“ a tiež smerujeme k tomuto cieľu. Žiaľ, posudok neuvádza niektoré fakty správne a presne. Používa skôr zovšeobecnené závery. Aby bol posudok objektívnym zhodnotením
projektu, očakávali by sme záujem spracovateľa posudku o overenie niektoré dôležitých dát u realizátora. Nestalo sa tak, a preto nám dovoľte rámcovo ozrejmiť niektoré oblasti.
Na projekte, ktorý vytvorí 15 – 25 pracovných miest, sme začali pracovať v roku 2013 prieskumom technológií, návštevy v prevádzkach, vykonaním vlastných analýz a iných prípravných prác, aby sme sa presvedčili, že smer, ktorý sme si vybrali, je správny. Už v tom čase bolo v prevádzke niekoľko technológií termického rozkladu, ktoré nevykazovali deklarované parametre a boli vzdialené od účelu, na ktorý boli „mediálne“ postavené. Išlo o stav, ktorému sme sa vtedy, ako aj teraz, chceli vyhnúť a nepôjdeme ním. Po úvodných úspechoch, keď sme si na vybranej technológii v teréne overili deklarované parametre a úspešne prešli celým konaním o vplyvoch na životné prostredie, čo býva pri projektoch takéhoto charakteru asi najkľúčovejšie, sme na stavebnom úrade podali žiadosť o územné konanie. V rámci územného konania sme dodržali a absolvovali všetky predpísané kroky. Na naše veľké prekvapenie, keďže v predchádzajúcich procesoch voči projektu nemali výhradu a aj na osobných stretnutiach jeho podporu deklarovali, sme od spoločnosti Hornonitrianske Bane Prievidza,a.s.obdržali negatívne stanovisko. Od tej doby je celé konanie v stop stave a čakáme na zmenu negatívneho stanoviska, ktoré by celý proces obnovil. Po odblokovaní uvedeného stop stavu sme otvorení ďalšej pragmatickej diskusii v rámci obnoveného územného konania. Na tomto mieste chceme veľmi jasne deklarovať, že proces rozkladu látok v našej technológií prebieha bez prístupu vzduchu, tzn. nejde o spaľovanie. Náš projekt nie je spaľovňa ani žiadna jej skrytá forma. Technológia je založená na tepelnom rozklade látok, ktorý nastáva pri určitej teplote. Projekt nestojí na získaní dotácií, tzn. naša motivácia projekt vybudovať nie je v získaní finančnej podpory. Ale predovšetkým v lepšom využití odpadových surovín, ktoré máme za cieľ opäť vrátiť do nového produktového cyklu.

Technológia nebude spracovávať celé pneumatiky, ale len jej časti. Vstupný materiál
už bude predpripravený na fragmenty použiteľné na proces termického rozkladu (drvená odseparovaná guma z použitých pneumatík). V roku 2016 sme mali zazmluvnené
dodávky týchto fragmentov, ktoré by pokryli celú potrebu spracovateľskej linky. V posudku je použitých množstvo citácií a prirovnaní, ktorésa odvolávajú na spracovanie plastov
a odpadu z iných zdrojov, čo s našou technológiou nemá žiaden súvis. Z troch výstupných produktov sa bude priamo v areáli využívať len jeden. A to je výstupný plyn. Bude sa upravovať tak, aby dosiahol kvalitu blízku zemnému plynu. Pre obraznosť uvediem, že naša technológia vyprodukuje a využije menšie množstvo zemného plynu ako využíva kotolňa PK4
na ulici ČSA v Handlovej. Ostatné látky sa budú spracovávať priamo u ich
odberateľov, ktorí sú na proces spracovania uspôsobení a využijú ich v
procese svojej vlastnej výroby. Spracovaním týchto recyklovaných surovín v procese ich výroby ušetria primárne zdroje, ktoré dnes využívajú.
Hovoríme hlavne o úspore ropných
produktoch a využití „už použitých“
zdrojov v rámci princípov cirkulárnej
ekonomiky. Nižšie uvádzame krátku
charakteristiku výstupov:
a) Tuhý produkt – tzv. rBC
(regenerovaný čierny uhlík /recyklované sadze) je produkt, ktorý sa v
oblasti gumárstva dostáva do popredia. Všetky významné svetové
gumárenské spoločnosti (Michelin,
Continental, Pirelli, Bridgestone) už
spolupracujú, alebo začínajú spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sa
zaoberajú tepelným rozkladom použitých pneumatík, aby zvýšili podiel
recyklovaných sadzí vo svojej výrobe. Robia to za účelom naplnenia
ich dlhodobých ekologických cieľov.
Podľa štúdií, ktoré majú gumárenské
spoločnosti vypracované, by použitie
100% podielu trvalo udržateľných
materiálov pri výrobe nových pneumatík prispelo k zníženiu emisií CO2
o 50%. Pri samotnej výrobe recyklovaných sadzí sa vytvára o 81% menej
CO2 na tonu, ako pri výrobe sadzí z
primárnych zdrojov (napr. ropa, odpad z výroby koksu). Aj tu hovoríme
o podpore cirkulárnej ekonomiky,
ktorá eliminuje vytváranie odpadu
opakovaným využitím zdrojov.
b) Kvapalné produkty sú v
technológii už priamo delené na
ľahšiu a ťažšiu frakciu, aby budúci
spracovateľ nemusel riešiť základnú
podmienku ich spracovania, ktorou
je príjem suroviny a jej uskladňovanie. Obe frakcie sú uskladňované v
dvojplášťových nádržiach s miernym
pretlakom (do 50 kPa), čím garantujeme ekologickosť skladovania z
pohľadu vylúčenia „dýchania“ nádrží. Súčasne je aj samotné plnenie
cisterien na prepravu týchto produktov realizované s rekuperáciou
pár. Tento proces sa bežne využíva
pri nakladaní s ropnými produktmi.
Spracovateľom kvapalných produktov bude rafinéria (napr. Slovnaft a.s.
Bratislava), preto nevidíme problém
s obsahom fenolu v nich, nakoľko sa
jedná o bežnú látku, ktorá je prítomná v ropných produktoch. Je to
bežná zlúčenina, ktorá slúži ako základ rôznych chemických výrob. Len
zopakujeme, že kvapalné produkty
sa nebudú ďalej spracovávať v rámci našej technológie, ale zapoja sa do
schémy obehového hospodárstva.
c) Plynný produkt – Syngas.
Jedná sa o plyn, ktorý je bežný vo
všetkých oblastiach chemických výrob, ako základný plyn a plyn v oblasti koksárenstva. Plyn z termického
rozkladu pneumatík bude pred jeho
použitím riadne upravený a dosiahne kvalitu blízku zemného plynu, tzn.
Syngas bude odsírený a zbavený uhľovodíkov procesom nízkoteplotnej
separácie (pri teplote -20°C zabezpečíme elimináciu akýchkoľvek ťažších uhľovodíkov – alkány, aromáty,
prípadné kondenzačné aromatické
zlúčeniny). Iba tento jediný produkt
termického rozkladu bude použitý
v rámci areálu, ako zdroj pre chod
procesu termického rozkladu a kogeneračných jednotiek, ktoré budú
zabezpečovať elektrickú energiu a
teplo pre celý areál. Množstvo plynu,
ktoré bude použité, ako už bolo zmienené, je menšie ako sa spotrebuje v
kotolni PK4 na ulici ČSA v Handlovej.
Dovolíme si opäť podotknúť, že produkty termického rozkladu sú expedované na ďalšie spracovanie a uzatvorenie ich cyklu v rámci cirkulárnej
ekonomiky odberateľom, ktorý tieto
produkty využije pre svoju vlastnú
výrobnú činnosť, ako alternatívu k
základným vstupným produktom,
hlavne rope. Jediný produkt, ktorý
bude slúžiť na vlastnú potrebu je
Syngas. Využitie tohto produktu v
rámci procesov technológie nikdy
nemôže byť producentom dioxínov
a ostatných látok, ktoré sú v posudku
uvedené. Syngas bude mať porovnateľnú kvalitu so zemným plynom,
ktorý sa v súčasnosti považuje za
jedno z najčistejších palív aj napriek
tomu, že sa radí medzi fosilné palivá.
Pri prieskume vhodnosti jednotlivých technológii sme za účelom
potvrdenia kvality produktov uskutočnili praktické skúšky u potencionálneho dodávateľa technológie
v USA. Ďalej sme vykonali analýzy
produktov v certifikovaných laboratóriách (VŠCHT Praha a VÚRUP
a.s. Bratislava). Výsledky analýz sme
ochotní v rámci odborných diskusií
poskytnúť.
Vo vyjadreniach proti nášmu projektu často čítame, aká je celá technológia termického rozkladu zastaralá,
nerentabilná, neekologická. Človek
by si mohol myslieť, že je „mŕtva“. Je
to však ozaj tak? Dovoľte nám predstaviť niekoľko projektov dnešných
dní.
Spoločnosť BASF SE investuje 16
miliónov do spoločnosti PyrumInnovation AG, ktorá sa špecializuje na termický rozklad jazdených
pneumatík. Spoločnosť v súčasnosti
spracováva vo svojom závode v Dillingene (Saar), Nemecko 10 000 ton
jazdených pneumatík a do roku 2022
plánuje otvoriť ďalšie dve spracovateľské linky. Technológia spoločnosti
PyrumInnovation AG, bola ocenená
cenou v kategórii „Najlepšia inovácia
v recyklovaní pneumatík“ v prvom
ročníku RecicleAwards, hlasovaním
viac ako 9000 odborníkov z oblasti
recyklácie.
Pre viac informácií pozrite:
www.basf.com/global/en/media/
news-releases
www.pyrum.net/en/about-us/
press/news
V marci tohto roku boli ukončené
takmer ročné rokovania medzi spoločnosťou Michelin a škandinávskym
prevádzkovateľom a tvorcom systému termického rozkladu spoločnosťou ScandinavianEnviro Systems
AB. Spoločnosť prevádzkuje vlastnú
technológiu v Asensbruku, ktorá leží
len niekoľko kilometrov od jedného
z dvoch najväčších švédsky jazier
Vännen. Spolupráca mimo iné zahŕňa výstavbu 30-tich jednotiek na
spracovanie jazdených pneumatík
do roku 2030, ktoré budú založené
na technológii termického rozkladu spoločnosti ScandinavianEnviro
Systems AB. Primárne sa tieto technológie majú budovať v západnom
Švédsku a v strednej Európe.
Pre viac informácií pozrite:
www.envirosystems.se
Maďarská spoločnosť New energy
prevádzkuje v Maďarsku jednotku
termického rozkladu od roku 2007.
V súčasnosti je jej ročná kapacita
9000 ton.
Pre viac informácií pozrite:
www.newenergy.hu
Technológia termického rozkladu
sa aktívne využíva aj mimo EU, nižšie odkaz na dve spoločnosti v USA,
ktoré túto technológiu prevádzkujú.
www.deltaenergy.com
www.bolderindustries.com
Plne chápeme Váš strach a nedôveru
z nového projektu. V dnešnej dobe
je akoby „moderné“ byť proti všetkému, čo je priemyselné a na svoj
chod nevyužíva slnečnú energiu.
My nášmu projektu veríme. Vytvorili sme ho ako príspevok k zelenšej
budúcnosti, ktorý je motívom našej
firemnej kultúry. Nie je to jediná zelená aktivita našej spoločnosti. Majiteľ a konateľ spoločnosti Hutira,
Ivo Hutira, je iniciátorom výzvy „Go
green“ v rámci Regionálnej hospodárskej komory v Brne.
V Handlovej sme zrealizovali obnovu Centrálneho zásobovania teplom. Projekt, ktorý Handlovú zbavil
„uhoľného vykurovania“. Bol to projekt, od ktorého mnohé silné firmy
vzhľadom na nutnosť krátkej realizácie odskočili. My sme ho však zrealizovali a pomohli tak zdravšiemu
ovzdušiu v našom meste. V rámci
našich ďalších aktivít, bez ohľadu
na ekonomický prínos či investičnú
náročnosť, využívame obnoviteľné
zdroje energie na prevádzku budov
– inštaláciu fotovoltaických panelov
v budove sídla firmy v Brne, pomáhame vysádzať les, triedime odpady,
používaním CNG (stlačený zemný
plyn), v našom vozovom parku znižujeme uhlíkovú stopu. Vyvíjame
aktivity v zmysle firemného motta:
„S úctou k prírode“.
Sadnime si za spoločný stôl a odborne sa pozrime na našu technológiu.
Dajme na misku váh jej negatíva proti jej príspevku k zlepšeniu životného prostredia. Až potom vynášajme
súdy a rozhodnutia.
Verejne dávame záväzok, že pokiaľ
by negatíva vyplývajúce z prevádzky technológie termického rozkladu
prevyšovať nad jej globálnym pozitívnym dopadom, tak od projektu
upustíme a nebudeme ho realizovať.