HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Popis produktu

Využitie pre dopravu - bioLNG a bioCNG

 • Vstupná kontrola kvalitatívnych parametrov plynu
 • Úprava tlaku – kompresia na 250bar = bioCNG
 • Skvalapnenie – schladenie na – 162°C = bioLNG
 • Plnenie, príprava na transport, resp. lokálna čerpacia stanica

Vtláčanie do plynárenskej siete - vtláčacia stanica

 • Zbraňuje vtláčaniu biometánu nevyhovujúcej kvality
 • Upravuje tlakové parametre (kompresia / regulácia tlaku)
 • Sušenie plynu
 • Upravuje hodnotu spalného tepla (propanizace).
 • Přridáva odorant (odorizácia).
 • Meria objemové množstvo biometánu pro potreby výkaznictva a fakturácie (volumetricky).
 • Monitoruje lokálne ja vzdálene prevádzkové stavy, archivuje namerané hodnoty.
 • Komunikuje s dispečinkom provádzkovateľa distribučnej siete / komunikuje s riadícím systémem výroby CNG alebo LNG.
 • Komunikuje s riadiacím systémom bioplynovejé stanice a technológie úpravy bioplynu.