HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Príslušenstvo

Príslušenstvo

 • Skrutkovacie veko DN500 mm
 • Zdvíhacie oko
 • Prelis pre vetrací otvor DN110 mm
 • Prelis pre vstupné potrubie DN110 mm
 • Prelis pre výstupné potrubie DN110 mm

Voliteľné príslušenstvo:

 • Nadstavec skrutkovací DN500 mm, výšky 250 mm

Regulácia, skladovanie

Pokiaľ ide o zariadenia obsahujúce regulačnú zložku, tieto limitujú vylievanie dažďovej vody do prírodného prostredia. V obdobiach intenzívneho dažďa prispievajú k zníženiu rizika preťaženia siete dažďovej vody nachádzajúcej sa vpredu (zaliatie priekop, vpustí, záplav apod.) Navrhujeme nádrže na reguláciu alebo nádrže, ktoré môžu kombinovať skladovanie a reguláciu. Podľa potreby prispôsobujeme aj výstupný prietok.

Inštalácia

V prípade, ak nie je urobená samonosná platňa z vystuženého betónu nad celým novým osadením nádrže a existuje riziko prechodu vozidiel, odporúča sa vytvoriť okolo nádrže ohradu. Ak nie je dodržaný inštalačný postup výrobcu, ten nie je povinný uznať reklamáciu.

Vyhotovte dno zo železobetónu s osadením manipulačných uší z ocele na bokoch platne, ktoré budú mať tvar oka sa použijú na uchytenie kotvených pásov umožňujúcich zabráneniu statického vztlaku. Na betónové dno umiestnite zhutnené lôžko z piesku o výške 120-200mm nivelizáciou vo všetkých smeroch. Následne položte nádrž do rovnováhy a pripojte vstupnú a výstupnú kanalizáciu. Vyhotovte bočný násyp: 1. fáza: realizácia vrstvy 50cm stabilizovaného piesku alebo štrku frakcie 0-4, zhutnenie realizujeme hydraulicky tzn. vodou okolo celej nádrže. 2. fáza: naplnenie nádrže vodou do výšky 50cm. 3. fáza: zopakovať fázy 1 a 2 až po úroveň vstupného otvoru komína. V prípade nestabilného okolitého prostredia je potrebné piesok stabilizovať cementom v pomere 200kg / m3 piesku. Po hydraulickom hutnení vodou sa vytvorí pevné okolie nádrže. Obsyp nesmie byť realizovaný vykopanou zeminou ani inou náhradou. Realizácia horného násypu: Možnosť násypu preosiatou zeminou do výšky maximálne 50cm nad hornú úroveň nádrže (na predĺženie komína použiť polyetylénové nadstavce pre umiestnenie krytov nádrže na úroveň vyhotovenej zeme).

Hĺbka výkopu sa realizuje podľa hĺbky vstupného potrubia, ku hĺbke dna nádrže treba pripočítať cca 30cm. Pre každú nádrž sa vyhotovuje osobitný výkop. V prípade spodnej vody je potrebné odčerpať všetku vodu pred betonážou a realizáciou pieskového lôžka. Steny výkopu musia byť minimálne 50cm vzdialené okolo nádrže. Spodná časť násypu vykopanej zeminy má byť vzdialená aspoň 2m od výkopu.

Varianty

 • 3 m3
 • 5 m3
 • 8 m3
 • iné veľkosti na objednávku po konzultácií s obchodným oddelením

   

   

  Osobitné upozornenia

  Železobetónovú roznášaciu platňu nad nádržou presahujúcu nevykopanú jestvujúcu zeminu min. 50cm na každú stranu, je potrebné vyhotoviť v nasledujúcich prípadoch:

  • V prípade násypu vyššieho ako 50cm nad vrchom nádrže.
  • V prípade preťaženia zapríčineného prejazdom vozidiel minimálne nad nádržou a jej blízkosti do vzdialenosti 2m od okraja výkopu.
  • V prípade použitia betónových nadstavcov.
  • V prípade možného preťaženia zapríčineného extrémnymi klimatickými podmienkami v danej oblasti

  Údržba

  Polyetylénové nádrže sú odolné voči degradácií materiálu a nevyžadujú si žiadnu špeciálnu údržbu. Je potrebné vykonať vyprázdnenie kalu v momente, keď objem kalu dosiahne 50% objemu vody v nádrži. Nádrž nevyprázdňujte počas obdobia dažďov. Podľa potreby je nutné vyčistiť dno nádrže od jemného usadeného kalu po cca piatich rokoch, nie je to však podmienkou.

  Na stiahnutie

  Technický list stiahnuť
  Technický list stiahnuť
  Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť

  Napíšte nám

  Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.